Studeon - Trung tâm giáo dục & các khóa đào tạo Chủ đề Tải xuống miễn phí v.1.1.1 - ThemeForest | Studeon v1.1.1 - Trung tâm giáo dục & các khóa đào tạo Chủ đề được thiết kế cho các cơ sở giáo dục là một mẫu mới, đáp ứng, sạch sẽ, hiện đại và phong cách. Đó là đại học, học viện, đại học, học viện và trường học, cũng như công ty đào tạo văn phòng thể chất và trực tuyến, công ty webinar, nghiên cứu trường hợp, hội thảo và các khóa học. Chủ đề trở nên dễ dàng phù hợp cho các trường học và cung cấp các loại khóa học, bài học và lớp học khác nhau do tích hợp loại bài tùy chỉnh (cũng hoạt động cho các tổ chức kinh doanh của công ty).