Là một chủ đề WordPress LMS (Hệ thống quản lý học tập) tuyệt vời, phù hợp 100% cho trường học, cao đẳng, đại học và giáo dục, vv .. Mẫu web cao cấp này được thiết kế đặc biệt để tạo và bán các khóa học trực tuyến. Bạn cũng có thể bán cả khóa học trực tuyến hoặc khóa học tại chỗ. Đối với trực tuyến, mỗi khóa học có thể được tách thành các phần / phần khác nhau và bạn cũng có thể tạo bất kỳ loại bài kiểm tra trực tuyến nào để đánh giá người học.
Về thanh toán, người học cũng có thể dễ dàng chọn thanh toán bằng Stripe, Paypal, PayMill, Authorized.net hoặc CloudPayments.eu (.ru) hoặc họ cũng có thể chọn chuyển bằng các phương thức khác (Quản trị viên cũng có thể cung cấp các loại phương thức khác như chuyển khoản ngân hàng) sau đó người học sẽ có một bài nộp từ phụ trợ để gửi bằng chứng thanh toán. Sau khi người học gửi, quản trị viên có thể kiểm tra bằng chứng trong phần phụ trợ của quản trị viên và phê duyệt hoặc từ chối gửi sau đó.