Thẻ điều kiện được sử dụng để cung cấp điều kiện cho một số phần tử blogger quan trọng như trang, bài đăng, nhãn, thanh bên, tiện ích, v.v. Giả sử bạn đang sử dụng tiện ích Bài đăng phổ biến trong blog blogger của mình. Bạn muốn tiện ích này chỉ hiển thị trên các trang bài đăng (không phải trên trang chủ hoặc trang lưu trữ) thì phải làm như thế nào? Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn các thẻ điều kiện được cập nhật mới nhất 2019 để có thể sử dụng vào các mẫu template một cách chuẩn nhất.

Cấu trúc của một thẻ điều kiện

<b:if cond='giá trị'>
Nội dung thực hiện khi giá trị trên là đúng
<b:else/>
Nội dung thực hiện khi giá trị trên là sai
</b:if>

Các thẻ điều kiện mới nhất 2019

1. Thẻ điều kiện chỉ áp dụng cho trang chủ

<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<!-- chỉ áp dụng cho trang chủ -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- chỉ áp dụng cho trang chủ -->
</b:if>

2. Thẻ điều kiện chỉ áp dụng cho trang bài viết

<b:if cond='data:view.isPost'>
<!-- chỉ áp dụng cho trang bài viết -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<!-- chỉ áp dụng cho trang bài viết -->
</b:if>

3. Thẻ điều kiện chỉ áp dụng cho trang tĩnh

<b:if cond='data:view.isPage'>
<!-- chỉ áp dụng cho trang tĩnh -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
<!-- chỉ áp dụng cho trang tĩnh -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho 3 loại trang: Trang chủ, trang nhãn, trang lưu trữ

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<!-- chỉ áp dụng cho trang index -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
<!-- chỉ áp dụng cho trang index -->
</b:if>

4. Thẻ điều kiện chỉ áp dụng cho trang search label (trang tìm kiếm nhãn)

<b:if cond='data:view.isLabelSearch'>
<!-- chỉ áp dụng cho trang nhãn -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<!-- chỉ áp dụng cho trang nhãn -->
</b:if>

5. Thẻ điều kiện chỉ áp dụng cho 1 nhãn cụ thể

<b:if cond='data:view.isLabelSearch == "Theme Blogspot"'>
<!-- áp dụng cho nhãn Theme Blogspot -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.searchLabel == "Theme Blogspot"'>
<!-- áp dụng cho nhãn Theme Blogspot -->
</b:if>

6. Thẻ điều kiện chỉ áp dụng cho trang tìm kiếm (search)

<b:if cond='data:view.isSearch'>
<!-- áp dụng cho trang tìm kiếm -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.searchQuery'>
<!-- áp dụng cho trang tìm kiếm -->
</b:if>

7. Thẻ điều kiện chỉ áp dụng cho trang lỗi (trang 404)

<b:if cond='data:view.isError'>
<!-- áp dụng cho trang lỗi (404 page) -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
<!-- áp dụng cho trang lỗi (404 page) -->
</b:if>

8. Áp dụng cho trang lưu trữ (archive)

<b:if cond='data:view.isArchive'>
<!-- áp dụng cho trang lưu trữ -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
<!-- áp dụng cho trang lưu trữ -->
</b:if>

9. Áp dụng khi xem bằng điện thoại (mobile request)

<b:if cond="data:blog.isMobile">
<!-- hiển thị trên Mobile -->
<b:else/>
<!-- hiển thị trên PC -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!-- hiển thị trên Mobile -->
<b:else/>
<!-- hiển thị trên PC -->
</b:if>

10. Áp dụng cho bài viết đầu tiên trên trang Index

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
<!-- áp dụng cho bài viết đầu tiên -->
</b:if>

11. Áp dụng cho trang bài viết và trang tĩnh

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<!-- áp dụng cho trang bài viết và trang tĩnh -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
<!-- áp dụng cho trang bài viết và trang tĩnh -->
</b:if>

12. Áp dụng nếu bài viết có ảnh thumbnail

<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
<!-- áp dụng cho bài viết có ảnh thumbnail -->
</b:if>

13. Áp dụng khi tên tác giả bài viết là ...

<b:if cond='data:displayname == "TÊN_TÁC_GIẢ"'>
<!-- áp dụng cho tác giả bài viết đó -->
</b:if>

14. Áp dụng khi bài viết có số nhận xét bằng 1 số nhất định (69 là giá trị)

<b:if cond='data:post.numComments == 69'>
<!-- áp dụng khi bài viết đó có 69 nhận xét -->
</b:if>

15. Áp dụng khi bài viết cho phép đăng nhận xét

<b:if cond='data:post.allowComments'>
<!-- áp dụng khi bài viết cho phép nhận xét mới -->
</b:if>

16. Áp dụng ở trang xem trước bài viết

<b:if cond='data:view.isPreview'>
<!-- áp dụng ở trang xem trước bài viết -->
</b:if>

17. Áp dụng đối với nhãn cuối cùng

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'> 
   <!-- content -->
  </b:if>  
</b:loop> 

18. Áp dụng cho một trang cụ thể

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + "2018/06/bsw-04-bsw-flat-blogging-responsive-template-for-blogspot.html"'>
<!-- chỉ áp dụng cho bài viết có URL như trên, chỉ lấy từ phần sau domain chính -->
  </b:if>  

Cách sử dụng các thẻ điều kiện

Tất cả các thẻ điều kiện bên trên chỉ là thẻ mở, vì vậy khi sử dụng bạn phải thêm thẻ đóng vào: </b:if> Ví dụ:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<!-- Nội dung chỉ xuất hiện ở trang bài viết -->
</b:if>

Phủ định lại thẻ điều kiện

Là sao? Là như này, xem ví dụ để rõ:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<!-- nội dung chỉ xuất hiện ở trang bài viết -->
<b:else/>
<!-- nội dung sẽ xuất hiện ở tất cả, ngoại trừ trang bài viết -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:view.isPost'>
<!-- áp dụng cho trang bài viết -->
</b:if>
phủ định lại
<b:if cond='!data:view.isPost'>
<!-- áp dụng cho tất cả trang, trừ trang bài viết -->
</b:if>
tương tự với các thẻ khác cũng như vậy:
<b:if cond="data:blog.isMobile">
<!-- nội dung chỉ hiện ở Mobile -->
<b:else/>
<!-- nội dung sẽ hiện ở PC, không hiện ở Mobile -->
</b:if>

Lưu ý

Đối với những thẻ điều kiện này, khi bạn lưu Template, những kí tự " sẽ tự động được convert thành &quot; bạn không phải lo lắng gì hết nhé, vì mặc định Blogger nó như vậy. Đây không phải là lỗi. Bạn có thể áp dụng 3 4 hay 5 thẻ điều kiện vào cùng 1 lúc, điều này đòi hỏi trình độ khá cao nên các bạn beginners có thể sẽ không hiểu. Mình sẽ cho ví dụ như này, các bạn có thể tự tìm hiểu nhé.
<b:if cond='!data:blog.pageType == "item"'>
  <b:if cond='data:view.isHomepage'>
  <!-- trang chủ -->
  <b:else/>
  <b:if cond='data:view.isLabelSearch'>
  <!-- trang nhãn -->
   <b:else/> 
  <!-- trừ trang nhãn -->
  </b:if>
  </b:if>
</b:if> 
Source: bacsiwindows.com