Thẻ Meta SEO thân thiện 2019 và cách cài đặt thẻ Meta trên blog là chủ đề trong bài viết này đề cập đến (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) sẽ có chất lượng tốt hơn trong mắt các công cụ tìm kiếm khách truy cập trang web. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu, về ý nghĩa của thẻ meta, chức năng thẻ meta và bất kỳ thẻ meta nào quan trọng và phải được áp dụng trên trang web của bạn.

Định nghĩa, chức năng, thẻ meta

Thẻ meta là mã HTML được cài đặt trong mẫu trang web, hoặc Blogger hoặc WordPress, trong khi mục đích là giúp các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, tìm hiểu tóm tắt nội dung của trang web. Vì vậy, mục đích cốt lõi của thẻ meta là giúp các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục một trang web dễ dàng hơn.

Thẻ Meta có thể ảnh hưởng đến SEO?

Thẻ meta có thể ảnh hưởng đến SEO? Câu trả lời là CÓ, miễn là bạn cũng phải thực hiện một chiến lược SEO khác.

Các thẻ Meta quan trọng là gì và phải được áp dụng trên trang web?

Thẻ meta ký tự UTF-8 - Thẻ meta thường được sử dụng nhất trong HTML5, các ví dụ bằng văn bản như sau:
<meta charset="UTF-8">
Thẻ Meta ở trên hướng dẫn trình duyệt web dịch các ký tự trong trang HTML là UTF-8. Mặc dù là tùy chọn, nhưng hầu hết mọi trang HTML5 đều sử dụng thẻ meta.

Cách viết thẻ meta UTF-8 trong HTML 4.01 hoặc XHTML, việc viết các bộ ký tự dài hơn, như trong ví dụ sau:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
Trong khi đó trong HTML5, cách viết được đơn giản hóa như sau:
<meta charset="UTF-8">
Viết thẻ meta bộ ký tự được đặt trong phần <head> trước thẻ <title>
Lưu ý: Thẻ Meta bộ ký tự này rất được khuyến khích. Nếu bạn không viết bộ ký tự, trình duyệt web sẽ cố gắng đoán các ký tự được sử dụng (thông thường các trình duyệt web hiện đại sẽ sử dụng utf-8 làm ký tự mặc định).
Meta Title - là một thành phần quan trọng của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Khi được chuẩn bị đúng cách, các tiêu đề meta có thể là yếu tố quyết định giữa ai đó nhấp vào liên kết hoặc đi đến một nơi khác. Vì lý do này, việc chọn tiêu đề meta một cách khôn ngoan là rất quan trọng và làm cho nó chính xác nhất có thể để phản ánh những gì trên trang web của bạn.

Không chỉ hiển thị trong các công cụ tìm kiếm mà còn được nhìn thấy ở đầu các tab trang trong nhiều trình duyệt web, thường là chủ đề của email nếu liên kết được gửi như thế và thường được lưu dưới dạng tiêu đề đánh dấu hoặc yêu thích nếu người dùng chọn lưu trang trong trình duyệt.

Meta Description - Thẻ mô tả meta trong HTML là các đoạn gồm 160 ký tự được sử dụng để tóm tắt nội dung trang web. Công cụ tìm kiếm đôi khi sử dụng đoạn mã này trong kết quả tìm kiếm để thông báo cho khách truy cập về trang web, trước khi họ nhấp vào nó. Ví dụ viết là như thế này:
<meta name = "description' content = "Truong blogger, blogger tips,...">
Viewport - là một thuật ngữ cho một khu vực hiển thị từ một trang web trên thiết bị hiển thị. Điều này được sử dụng trong mã và thiết kế tương tự như một cách để tham khảo màn hình hiển thị và cách bố trí phù hợp với màn hình.

Nhà thiết kế có thể sử dụng thẻ meta chế độ xem trong HTML và các công cụ trong Cascading Style Sheets để đặt các tham số chế độ xem như chiều cao và chiều rộng cũng như tỷ lệ và độ phân giải của chế độ xem. Ví dụ viết là như thế này:
<meta name="viewport" content="initial-scale=1">
Sau khi chúng tôi biết về tầm quan trọng của thẻ meta trên trang web, hãy xem chi tiết về thẻ meta thân thiện với seo cho các blogger bên dưới mà bạn có thể muốn thử áp dụng cho blog web của mình.
<meta charset='utf-8'/>
<meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<title><data:blog.pageName/></title>
<b:elseif cond='data:view.isHomepage'/>
<title><data:blog.title/></title>
<b:elseif cond='data:view.search.label'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:elseif cond='data:view.search.query'/>
<title><data:view.search.resultsMessage/></title>
<b:elseif cond='data:view.search and !data:view.search.label and !data:view.search.query'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:elseif cond='data:view.isArchive'/>
<title><data:view.archive.rangeMessage/></title>
<b:elseif cond='data:view.isError'/>
<title>404 Not Found</title>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;archive&quot;} or data:blog.searchLabel or data:blog.searchQuery'>
<meta content='noindex/nofollow' name='robots'/>
<meta content='noindex/nofollow' name='googlebot'/>
<b:elseif cond='data:view.isSingleItem or data:view.isHomepage'/>
<meta content='index/follow' name='robots'/>
<meta content='index/follow' name='googlebot'/>
</b:if>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.url.canonical.jsonEscaped' rel='canonical'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;https://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<meta expr:content='data:blog.homepageUrl + &quot;sitemap.xml&quot;' rel='sitemap' type='application/xml'/>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:elseif cond='data:view.isSingleItem'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.title' name='description'/>
</b:if>
</b:if>
<meta content='#000000' name='msapplication-navbutton-color'/>
<meta content='#000000' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
<meta content='#000000' name='theme-color'/> 
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<meta content='YOUR KEYWORD 1 HERE, YOUR KEYWORD 2 HERE, YOUR KEYWORD 3 HERE, YOUR KEYWORD 4 HERE' name='keywords'/>
<b:elseif cond='data:view.isSingleItem'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='keywords'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isPost'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if></b:if>
<link expr:href='data:blog.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link href='https://plus.google.com/XXXXX/posts' rel='publisher'/>
<link href='https://plus.google.com/XXXXX/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/XXXXX' rel='me'/>
<meta content='XXXXX' name='google-site-verification'/>
<meta content='XXXXX' name='alexaVerifyID'/>
<meta content='XXXXX' name='p:domain_verify'/>
<meta content='XXXXX' name='yandex-verification'/>
<meta content='XXXXX' name='msvalidate.01'/>
<!-- Open Graph -->
<b:if cond='data:view.isHomepage'> 
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<b:if cond='data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.url' property='og:url'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:view.isPost'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta content='article' property='og:type'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>
<meta content='website' property='og:type'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta content='YOUR_IMAGE_URL_HERE' property='og:image'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:elseif cond='data:view.isSingleItem'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:description'/>
</b:if>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<meta content='https://www.facebook.com/XXXXX' property='article:author'/>
<meta content='https://www.facebook.com/XXXXX' property='article:publisher'/>
</b:if>
<meta content='XXXXX' property='fb:app_id'/>
<meta content='XXXXX' property='fb:admins'/>
<meta content='XXXXX' property='fb:profile_id'/>
<meta content='XXXXX' property='fb:pages'/>
<meta content='id' name='geo.country'/>
<meta content='id_ID' property='og:locale'/>
<meta content='vn_VN' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='Vietnam' name='geo.placename'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:image:alt'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:image:alt'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' name='twitter:site'/>
<meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
<meta content='@YOUR_TWITTER_USERNAME_HERE' name='twitter:creator'/>
<!-- Schema WebSite -->
<script type='application/ld+json'>{ &quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;, &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;, &quot;@id&quot;: &quot;#website&quot;, &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;, &quot;potentialAction&quot;: { &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;, &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>search?q={search_term}&quot;, &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term&quot; } }</script>
<link href='//adservice.google.ca' rel='dns-prefetch'/><link href='//googleads.g.doubleclick.net' rel='dns-prefetch'/><link href='//adservice.google.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.googletagservices.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//resources.blogblog.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//fonts.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//disqus.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//github.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//cdn.rawgit.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.facebook.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//plus.google.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//twitter.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.youtube.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//feedburner.google.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//feeds.feedburner.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//platform.twitter.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//apis.google.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.gstatic.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//static.xx.fbcdn.net' rel='dns-prefetch'/><link href='//tpc.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//syndication.twitter.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//fonts.gstatic.com' rel='dns-prefetch'/><link href='https://3p.ampproject.net' rel='dns-prefetch'/><link href='https://lh3.googleusercontent.com' rel='dns-prefetch'/><link href='https://tpc.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/><link href='https://i.ytimg.com' rel='dns-prefetch'/><link href='https://i3.ytimg.com' rel='dns-prefetch'/><link href='https://img.youtube.com' rel='dns-prefetch'/><link href='https://www.googletagmanager.com' rel='dns-prefetch'/><link href='https://adservice.google.co.id/' rel='dns-prefetch'/><link href='//cdnjs.cloudflare.com/' rel='dns-prefetch'/><link href='//resources.blogblog.com/' rel='dns-prefetch'/>
Lưu ý chỉnh sửa cho phù hợp!